RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Zajęcia pozalekcyjne z zakresu komunikacji w języku ojczystym PDF Drukuj
Wpisany przez R. Romańczuk   

Program zajęć pozalekcyjnych z zakresu komunikacji w języku ojczystym w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”.

 

Cele programu:

I. Wyrabianie umiejętności przyswajania wiedzy i jej wykorzystania:

- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem tekstów publicystycznych ,

popularnonaukowych;

- interpretacja porównawcza dwóch dzieł literackich oraz dzieła literackiego

   i filmowego;

- doskonalenie umiejętności tworzenia przejrzystej i uporządkowanej  

   wypowiedzi pisemnej.

II. Doskonalenie umiejętności tworzenia informacji:

- samodzielne pisanie wypracowań ze szczególnym zwróceniem uwagi  

   na prawidłową kompozycję wypowiedzi, odpowiedni styl oraz poprawność  

   językową;

- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji w testach czytania ze

zrozumieniem.

III.Utrwalanie materiału nauczania:

- powtarzanie wiadomości z zakresu charakterystyki poszczególnych epok

   literackich ;

- przypominanie interpretacji omawianych utworów literackich ;

- analizowanie klucza odpowiedzi w odniesieniu do prawidłowej realizacji

   tematu wypracowania.

IV. Dobór materiału nauczania (treści):

- historia literatury polskiej od początków jej powstania do współczesności;

- historia literatury powszechnej ;

- historia języka polskiego;

- zasady ortografii i interpunkcji polskiej;

- gramatyka języka polskiego: fonetyka, fleksja, składnia.

V.Forma zajęć: praca indywidualna lub grupowa.

VI. Ewaluacja zajęć: podanie sposobów kontroli zamierzonych celów:

- testy różnorodnych wydawnictw;

- pisanie wypracowań;

- rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych;

- analiza i interpretacja tekstów literackich.

Rok 2011/ 2012                          

 1. 1.Dawne procesy fonetyczne i ich ślady we współczesnej polszczyźnie: przegłos polski, zanik i wokalizacja jerów, palatalizacja spółgłosek tylnojęzykowych, wzdłużenie zastę

3 godz.

 1. 2.Konflikty społeczne w renesansie Krótka rozprawa miedzy trzema osobami, Panem,Wójtem a PlebanemMikołaja Reja ( fragmenty).

                                                                                                           2 godz.

 1. 3.Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego jako tragedia klasycyzmu renesansowego oraz wyraz troski poety o losy ojczyzny (czytana w całości).

3 godz.

 1. 4.Patriotyzm w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej( fragmenty, np. O obyczajach, O prawach, O szkole).    

2 godz.

 1. 5.Przypomnienie niektórych zasad ortograficznych – ćwiczenia ortograficzne.

                                                                                                           5 godz.

 1. 6.Rodzaje związków frazeologicznych. Funkcjonowanie mitologizmów, biblizmów i innych frazeologizmów w polszczyźnie. Ćwiczenia3 godz.
 2. 7.Zasady interpunkcji polskiej. Ćwiczenia

5 godz.

 1. 8.Sposoby przytaczania wypowiedzi bohaterów w tekście narracyjnym: mowa niezależna, mowa zależna, mowa pozornie zależna.

3 godz.

Rok 2012/ 2013                        

 1. 1.Zasady budowania wypowiedzi poprawnej pod względem językowym. Rodzaje błędów językowych ( błędy składniowe, wyrazowe, fleksyjne). Ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z pisemnych wypowiedzi ucznió5 godz.
 2. 2.Zasady dobrego stylu. Błędy stylistyczne. Ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z pisemnych wypowiedzi         

                                                                                                       5 godz.

 1. 3.Polszczyzna oficjalna a

1 godz.

 1. 4.Polszczyzna pisana a mó

1 godz.

 1. 5.Schemat aktu komunikacji wg R. Jakobsona. Funkcje językowe i ich wykładniki w tekś

2 godz.

 1. 6.Imperializm w sztuce filmowej i literaturze. Jądro ciemności Josepha Conrada a Czas Apokalipsy Francisa

3 godz.

 1. 7.Związek literatury i sztuki filmowej- film Andrzeja Wajdy

4 godz.

 1. 8.Zasady kompozycji wypowiedzi

1 godz.

 1. 9.Rola skandalu w życiu artystycznym i jego wpływ na promocją sztuki .              

2 godz.

 1. 10.Holocaust w sztuce filmowej. Lista Schindlera, Pianista.

4 godz.

 1. 11.Wpływ nowomowy na język literatury i świadomość społeczeństwa w oparciuo utwory George’a Orwella: Folwark zwierzęcy lub Rok 1984

( utwory czytanew całości).                                                                                                          

3 godz.

 1. 12.Literacki powrót do krainy dzieciństwa Dolina Issy Czesława Miłosza. Cechy polszczyzny kresowej, znaczenie regionalizmó

3 godz.

 1. 13.Trans- Atlantyk W. Gombrowicza jako polemika ze szlachecko-

- romantyczną afirmacją polskości ( utwór czytany w całości).                                                        

4 godz.

 1. 14.Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – odpowiedzi na pytania do przykładowychtekstów .                          

6godz.

 1. 15.Redagowanie wypracowania maturalnego. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie tematu, wnikliwa interpretacja podanego fragmentu tekstu, odwołanie się do całości utworu, podsumowanie rozważań.                                                                            

6 godz.


 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.