RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Zajęcia pozalekcyjne z języka ojczystego PDF Drukuj
Wpisany przez A. Raszuk   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Z ZAKRESU KOMUNIKACJI W JĘZYKU OJCZYSTYM

l.p.

TEMAT

LICZBA GODZIN

1.

Omówienie formy, schematu i kryteriów oceniania arkusza maturalnego.

2

2.

Kształtowanie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł, korzystania z nich, przekazywania innym.

2

3.

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat zasad tworzenia wypowiedzi pisemnej.

2

4.

Analizowanie planów prezentacji maturalnej.

2

5.

Analizowanie bibliografii potrzebnej do przygotowania prezentacji maturalnej.

2

6.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

12

7.

Praca z fragmentami tekstów literackich - tworzenie własnego tekstu.

12

8.

Praca z przykładowymi arkuszami maturalnymi.

6

9.

Utrwalanie wiedzy teoretyczno - literackiej.

 1. a)wiedza o języku
 • historia języka polskiego
 • gramatyka opisowa: fonetyka, morfologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia
 • komunikacja językowa
 • słownictwo
 • zróżnicowanie języka polskiego
 • kultura języka
 • charakterystyczne zjawiska zachodzące we współczesnej polszczyźnie
 • retoryka
 1. b)teoria literatury
 • rodzaje i gatunki literackie
 • terminy i pojęcia przydatne do interpretacji tekstów literackich
 • interpretacja tekstu literackiego
 1. c)publicystyka i media
 • gatunki prasowe
 • język i styl współczesnych mediów, manipulacje językowe w mediach
 • informacja a opinia
 • najważniejsze elementy budowy artykułu prasowego

 

 

1

2

 

1

2

1

1

1

 

1

 

2

2

 

4

 

1

1

 

0,5

0,5

10.

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat poszczególnych epok literackich.

 1. a.starożytność – Biblia
 2. b.starożytność – antyk
 3. c.średniowiecze
 4. d.renesans
 5. e.barok
 6. f.oświecenie
 7. g.romantyzm
 8. h.pozytywizm
 9. i.Młoda Polska
 10. j.dwudziestolecie międzywojenne
 11. k.współczesność

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11.

Omówienie najpopularniejszych motywów literackich.

2

12.

Powtarzanie i utrwalanie zasad ortografii i interpunkcji

1

RAZEM: 76 GODZIN

 

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu – we wtorki na 8 godzinie lekcyjnej (14.10 – 14.55). Termin zajęć i liczba godzin przeprowadzonych jednego dnia może ulec zmianie w zależności od tematu, potrzeb uczniów i zmian w planie lekcji.

EWALUACJA

Zajęcia pozalekcyjne z zakresu komunikacji w języku ojczystym były przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Miały na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, przypominanie i utrwalanie zdobytej wiedzy. Zajęcia – w zależności od tematu zajęć i potrzeb uczniów - przybierały różną formę: wykładu, dyskusji, pracy grupowej i indywidualnej, pracy z tekstem. Z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników i z obserwacji nauczyciela wynika, że założone na początku cele zostały zrealizowane:

 • Uczniowie mieli okazję „oswoić się” z formą, schematem arkusza maturalnego z języka polskiego, zapoznali się także z podstawowymi kryteriami oceniania tego arkusza.
 • Uczniowie nauczyli się zdobywać informacje z różnych źródeł, pracowali ze słownikami, encyklopediami, opracowaniami, Internetem- uczyli się krytycznie podchodzić do tych informacji.
 • Przypomnieliśmy wiadomości na temat tworzenia wypowiedzi pisemnej, pracowaliśmy nad II częścią arkusza maturalnego, czyli nad pisaniem wypracowania na podstawie fragmentu tekstu literackiego.
 • Analizowaliśmy plany prezentacji maturalnych i bibliografie, które uczniowie przygotowywali na egzamin ustny z języka polskiego.
 • Doskonaliliśmy umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Przypomnieliśmy wiadomości na temat epok literackich: haseł epok, twórców, lektur.
 • Omówiliśmy najpopularniejsze motywy literackie, które występowały w twórczości autorów tworzących w różnych epokach.
 • Utrwaliliśmy wiedzę teoretyczno-literacką: o rodzajach i gatunkach literackich, środkach artystycznego wyrazu, retoryce, publicystyce, komunikacji językowej.

Jestem przekonana, że wspólna praca przyniosła korzyści uczniom, którzy uczestniczyli w zajęciach, ale i osobie prowadzącej. Nauczyliśmy się współpracy, współodpowiedzialności, pozytywnego krytycyzmu. To doświadczenie pokazało też, jakie są potrzeby uczniów, jakie zmiany należało by wprowadzić w kolejnych tego typu zajęciach: w ich formule, tematyce.

 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.