RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Klasy mundurowe
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZS NR 1 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

26 czerwca 2015r w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego uroczyście zakończono rok szkolny 2014/2015. Uroczystości odbywały się w salach lekcyjnych. Wychowawcy klas przeczytali uczniom list Starosty Sokołowskiego pana Leszka Iwaniuka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego Jarosława Puściona. W liście zawarte były podziękowania za trud włożony w całoroczną pracę i naukę oraz życzenia beztroskich i bezpiecznych wakacji. Młodzież odebrała świadectwa z rąk wychowawców, a najlepszym uczniom i sportowcom pani Dyrektor Małgorzata Baranowska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Żurawicka- Księżopolska wręczyły nagrody książkowe.

Nowością w tym roku były nagrody rzeczowe dla uczniów z klas: policyjno-strażackiej i wojskowej ufundowane prze Firmę NATOMILITARIA z Mińska Mazowieckiego, która dostarczyła umundurowanie dla młodzieży naszej szkoły. Za najlepsze wyniki w nauce oraz sukcesy w strzelectwie sportowym młodzież otrzymała z rąk Pani Dyrektor między innymi lornetki, plecaki taktyczne, latarki LED i kulochwyt magnetyczny.

Uczniowie oraz kadra dydaktyczna Zespołu Szkół Nr 1 pragną podziękować Staroście Sokołowskiemu Panu Leszkowi Iwaniukowi oraz Zarządowi Powiatu Sokołowskiego, Komendantowi Powiatowemu Policji podinspektorowi Wiesławowi Nasiłowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. Romanowi Malinowskiemu oraz Klubowi Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim za owocną współpracę przy realizacji innowacji pedagogicznej.

Galeria

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻY POŻARNEJ - WIZYTA KLASY POLICYJNO-STRAŻACKIEJ II LO W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODL. PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

dzien_strazaka

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przypada na dzień wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. Tego dnia uczniowie klasy policyjno-strażackiej z II LO w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Dla części młodzieży nie był to pierwszy kontakt ze strażakami i strażnicą. Młodzi ludzie z licealnej klasy strażackiej i technika logistyka-klasy wojskowej są członkami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

            Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim mł. Bryg. Paweł Dmowski, który był przewodnikiem uczniów z ZS Nr 1 zapoznał ich z wyposażeniem oraz strukturą organizacyjną Komendy. Dla wszystkich była to cenna lekcja, przybliżająca służbę, która wymaga dużych umiejętności i sprawności fizycznej. Strażacy swoją pracę wykonują z pasją, przynosi im ona wiele satysfakcji.

            Wizyty w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim pomogą uczniom klasy o profilu strażackim zaplanować swoją przyszłość zawodową. Kończą oni pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mają więc czas, żeby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego i zdać go na wysokim poziomie oraz walczyć o jak najlepsze oceny na świadectwie. Mają również dwa lata na podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz zdobycie nowych umiejętności i uprawnień ( np. ratownika wodnego , ratownika medycznego ), te czynniki decydują w dużym stopniu o przyjęciu na uczelnie strażackie oraz mogą pomóc w podjęciu pracy w zawodzie strażaka.

Galeria

 
WYCIECZKA UCZNIÓW ZS NR 1 DO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ I AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

wycieczka_sgps_awf

W poniedziałek 27 kwietnia br. uczniowie klas Ia, IIa i IIb Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego uczestniczyli w kolejnej już wycieczce zorganizowanej w ramach projektu „SzOK jest OK.!” Tym razem młodzież zapoznała się z bazą dydaktyczną kolejnych dwóch wyższych uczelni: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie. Uczestniczyła w wykładach i zajęciach otwartych.

Uczniowie klasy policyjno-strażackiej z ciekawością oglądali sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie JRG, zadawali mnóstwo pytań dotyczących rekrutacji do SWGP i pracy w zawodzie strażaka.

SGSP jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podległą Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (JRG SGSP), która zabezpiecza operacyjnie teren warszawskiego Żoliborza, a także w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP miasta stołecznego Warszawa i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

W AWF czekała na nas miła niespodzianka, oprócz zwiedzania obiektów sportowych, mogli oni zobaczyć jak wygląda trening dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie działalność dydaktyczną rozpoczęła się w 1929 jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Pierwsza zmiana nazwy uczelni nastąpiła po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935, na wniosek pracowników i Rady Naukowej Wychowania Fizycznego.      Od tej pory uczelnia nosiła nazwę: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 2 września 1938 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 sierpnia 1938 roku o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na mocy tej ustawy dotychczasowy Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie został przekształcony w wojskową szkołę akademicką pod nazwą „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Zwierzchni nadzór nad działalnością akademii sprawowało Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z wyjątkiem spraw dotyczących tylko wojska, w których Minister Spraw Wojskowych wydawał zarządzenia samodzielnie. 26 maja 1939 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 roku w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego. W czasie II wojny światowej na terenie AWF znajdowały się koszary Luftwaffe. Laboratoria, biblioteki    i urządzenia sportowe zostały zlikwidowane. Odbudowa uczelni po wojnie była bardzo szybka. Zajęcia dla 108 studentów rozpoczęły się 2 grudnia 1946. Dekret Rady Ministrów z 27 lipca 1949 przekształcił szkołęw uczelnię cywilną pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Na czele uczelni stanął rektor. Powołano Wydział Wychowania Fizycznego. Nadzór nad AWF zaczął pełnić przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. W tym samym roku, dzięki inicjatywie studentów i pracowników powołano uczelniany klub sportowy AZS-AWF Warszawa istniejący do chwili obecnej. W 1959 r. uczelnia otrzymała, jako pierwsza w kraju, prawo nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W dniu 8 czerwca 1990 Sejm przywrócił uczelni nazwę Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wycieczka zakończyła się pysznym obiadem serwowanym w restauracji na terenie campusu AWF.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Galeria

 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KLAS MATURALNYCH ORAZ PRZEDMATURALNYCH PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „SzOK jest OK!” 17 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI w Szczytnie oraz SZKOŁY GÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie. Na spotkaniu przekazano informacje o zasadach naboru do pracy i służby w Policji.

Spotkanie prowadził :

-technik zespołu kadr i szkolenia mgr Piotr Sikorski

-starszy technik kadr i szkolenia instruktor sportu mgr Piotr Adamczuk.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przygotował Piotr Adamczuk

 
VI TARGI EDUKACJI, PRACY I KARIERY „SZARADA” PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

szarada_kl_mundurowe

W piątek 27 marca w Zespole Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego po raz szósty odbyły się Targi Edukacji, Pracy i Kariery „SZARADA”, których głównym elementem były stoiska wystawowe szkół wyższych oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Po krótkiej części oficjalnej uczniowie klas maturalnych, przedmaturalnych oraz gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z ofertami wyższych uczelni oraz instytucji pomagających w określeniu ścieżki zawodowej. W wydzielonym gabinecie porad zawodowych udzielali uczniom

doradcy zawodowi Pani Agnieszka Bocian i Pan Jacek Jackowski. Zaproszenia na imprezę przyjęło 18 wyższych uczelni z województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego w tym: Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie oraz Akademia Obrony Narodowej. Uczniowie klas policyjno-strażackiej i wojskowej już dzisiaj mogli dowiedzieć się jak pokierować swoją edukacją, żeby dostać się na te uczelnie.

         Wśród wielu punktów informacyjnych, pojawiły się stoiska: Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl. Młodzi ludzie, którzy kończą w tym roku naukę w szkole oraz ci, którzy zakończa ją w przyszłych latach byli tymi stoiskami bardzo zainteresowani. Padło wiele pytań dotyczących zawodu policjanta i strażaka oraz wymogów jakie należy spełnić, aby do tej służby wstąpić. Wiele osób chciałoby związać przyszłość z mundurem policyjnym i strażackim. Zainteresowani tą służbą były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Patrząc po zainteresowaniu wśród młodzieży można przypuszczać, że w szeregi Policji i Straży Pożarnej wstąpi dużo osób.

Przygotował Piotr Adamczuk

Galeria

 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 3

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.