RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju ZS Nr 1
Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla ekonomistów PDF Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Burzyńska   

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

przygotowujących uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

W zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe uczestniczyli uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik ekonomista.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były na odległość za pomocą platformy edukacyjnej Moodle metodą e‑learningową. Uczniowie przesyłali rozwiązania zadań w postaci plików na platformę. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie mogli poszerzać zakres wiedzy niezbędnej do zdania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Celem realizacji tych zajęć była pomoc w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik ekonomista, uzupełnianie braków i poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, doskonalenie umiejętności. Ponadto zajęcia kształtowały umiejętność myślenia, jasnego formułowania wniosków, wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego oraz samodzielnego i systematycznego uczenia się.

Więcej…
 
Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla informatyków PDF Drukuj
Wpisany przez Janusz Burzyński   

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

zajęcia przygotowujące uczniów przystępujących

do egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe.

 

Zajęcia prowadzone były metodą e-learningową na platformie Modle. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego. Zespołu Szkół Nr 1 im.K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Celem realizacji tych zajęć było:

 • Przybliżenie uczniom procedur i formy w jakiej zdawany jest egzamin zawodowy.
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań testowych.
 • Umożliwienie uczniom sprawdzenia poziomu posiadanych przez nich umiejętności zawodowych.

Nadrzędnym celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzupełnianie braków wiedzy, utrwalenie wiadomości i umiejętności, poszerzenie wiedzy przedmiotowej.

Tematyka realizowana na zajęciach obejmowała:

 • Sieci komputerowe
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Oprogramowanie biurowe
 • Grafika komputerowa
 • Dźwięk
 • Aplikacje internetowe

                Forma prowadzonych zajęć na platformie Moodle była atrakcyjna co wynikało z opinii uczniów. Uczniowie mieli większą swobodę i możliwości korzystania z zajęć w różnych godzinach. Dzięki możliwości prowadzenia zajęć na odległość uczniowie mieli możliwość pracy w domu w odpowiednim dla siebie tempie.

                Młodzież uczestnicząca w zajęciach uważa je za interesujące, wartościowe i ciekawe, zbieżne z ich oczekiwaniami. Wypowiedzi uczniów na temat zajęć wskazują, że są one dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych, podnoszące poziom ich wiedzy, oraz dające możliwość przygotowywania się poprzez duże ilości ćwiczeń, rozwiązywanie testów oraz zadań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

 

 

 
Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla hotelarzy PDF Drukuj
Wpisany przez Marzena Siekierka   

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im.K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim brali udział w projekcie, w ramach którego uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarz.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone na odległość za pomocą platformy moodle przeznaczone są dla uczniów klas III i IV Technikum Hotelarskiego szczególnie zainteresowanych tematyką hotelarstwa oraz chcących poszerzać zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodowe poprzez uczestnictwo w tych zajęciach.

Zajęcia odbywały się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Celem realizacji tych zajęć była pomoc w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik hotelarz.

W zajęciach brało udział 24 chętne osoby z klasy IV Technikum Hotelarskiego. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia dotyczące organizacji i techniki pracy w hotelarstwie, stanowiące podstawę w przygotowaniu zawodowym technika hotelarstwa.

Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzupełnianie braków wiedzy, utrwalenie wiadomości i umiejętności, poszerzenie wiedzy przedmiotowej, rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności uczniów, odniesienie sukcesów edukacyjnych, doskonalenie umiejętności. Ponadto zajęcia kształtują umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, przyzwyczajają do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Tematyka realizowana na zajęciach obejmowała:

 1. Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa.
 2. Klasyfikacja i rodzaje obiektów hotelarskich.
 3. Współpraca obiektów hotelarskich z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży.
 4. Struktury organizacyjno – funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe.
 5. Standaryzacja obiektów hotelarskich:
 6. Usługi świadczone w obiektach hotelarskich.
 7. Kodeks etyki hotelarza.
 8. Kultura obsługi gościa.
 9. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych.
 10. Rola recepcji w obiekcie hotelarskim:
 11. Obowiązki pracownika recepcji.
 12. Rezerwacja usług hotelarskich:
 13. Czynności związane z cyklem obsługi gości w obiekcie hotelarskim:
 14. Procedura przyjęcia gościa – CHECK IN.
 15. Procedura zakończenia pobytu gościa w hotelu – CHECK OUT.
 16. Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa:
 17. Obowiązki pracowników housekeepingu.
 18. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 19. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 20. Zakłady gastronomiczne występujące w obiektach hotelarskich.
 21. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży.
 22. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich.
 23. Regulamin hotelowy.
 24. Rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego.

                Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz poznanie pracy hotelarzy.

                Forma prowadzonych zajęć poprzez platformę moodle była niezwykle atrakcyjna – co wynikało z opinii uczniów jak również rodziców. Uczniowie mieli większą swobodę i możliwości korzystania z zajęć w różnych godzinach dla nich odpowiednich. Dzięki możliwości prowadzenia zajęć na odległość uczniowie mieli możliwość pracy w domu w dogodnym dla nich czasie.

                Młodzież uczestnicząca w zajęciach uważa je za interesujące, wartościowe i ciekawe, budzące aktywność oraz zbieżne z oczekiwaniami. Wypowiedzi uczniów na temat zajęć wskazują, że są one dla nich bardzo wartościowe, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych, podnoszące poziom ich wiedzy, oraz dające możliwość przygotowywania się poprzez duże ilości ćwiczeń, rozwiązywanie testów oraz zadań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

                Moim zdaniem jako nauczyciela prowadzącego powyżej opisane zajęcia, są one dużym wsparciem dla uczniów przystępujących do zdawania egzaminu zawodowego. Według mnie uczniowie regularnie korzystający z ww. zajęć osiągają lepsze wyniki w nauce jak również podnoszą poziom zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 
Zajęcia pozalekcyjne z podstaw przedsiębiorczości PDF Drukuj
Wpisany przez Iwona Góralczyk   

Program zajęć pozalekcyjnych z podstaw przedsiębiorczości

Cele :

 1. Ogólne
 • Przygotowanie uczniów do bycia osobą przedsiębiorczą
 1. Szczegółowe
 • Poszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w społeczeństwie
 • Poznanie, zrozumienie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w społeczeństwie
 • Zdobycie umiejętności z podstaw przedsiębiorczości niezbędnych do stosowania w praktyce
 • Przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski

Zadania :

 • Posługiwanie się terminologią z przedsiębiorczości ze zrozumieniem
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji z zakresu przedsiębiorczości

 

Tematyka zajęć

 

  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Typy osobowości
  3. Konflikty i ich rozwiązywanie
  4. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
  5. Rynek w gospodarce
  6. Popyt, podaż i cena
  7. Rozwój gospodarczy państwa
  8. Pieniądz i bankowość
  9. Pieniądz
  10. Banki
  11. Rachunki bankowe
  12. Kredyty
  13. Inwestowanie
  14. Giełda
  15. Podatki
  16. Roczne rozliczanie podatku dochodowego
  17. Ubezpieczenia
  18. Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe
  19. Cele i rodzaje działalności gospodarczej
  20. Biznesplan
  21. Klasyfikacja przedsiębiorstw
  22. Zakładanie firmy
  23. Zarządzanie przedsiębiorstwem
  24. Majątek przedsiębiorstwa
  25. Księgowość przedsiębiorstwa
  26. Marketing
  27. Etyka w pracy i biznesie
  28. Rynek pracy
  29. Poszukiwanie pracy
  30. Rozmowa kwalifikacyjna
  31. Zatrudnienie
  32. Bezrobocie
  33. Handel zagraniczny

EWALUACJA:

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie:

 1. Pogłębili wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.
 2. Potrafią odnaleźć się w realiach współczesnej gospodarki.
 3. Potrafią spełnić wymagania formalne, wypełnić poprawnie dokumentację potrzebną do otworzenia własnej działalności gospodarczej.
 4. Potrafią napisać i poprawnie sformułować dokumenty niezbędne do rekrutacji do znalezienia pracy (CV i list motywacyjny).
 5. Dobrze poruszają się na rynku inwestowania i oszczędzania.
 6. Dobrze rozumieją przemiany gospodarcze zachodzące w kraju.
 7. Świadomie planują przyszłą karierę zawodową.
 8. Potrafią gospodarować pieniędzmi, właściwie planują budżet osobisty i rodzinny.
 
Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla logistyków PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Podgórska   

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych – zajęcia na odległość dla technika logistyka

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim brali udział w projekcie, w ramach którego uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone na odległość za pomocą platformy moodle przeznaczone były przede wszystkim dla uczniów klas III i IV technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk, szczególnie zainteresowanych tematyką logistyczną oraz chcących poszerzać zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodowe poprzez uczestnictwo w tych zajęciach.

Celem realizacji tych zajęć była pomoc w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik logistyk, a wspomagających uczniów w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W zajęciach wzięło udział 53 chętnych uczniów z klasy IV – 25 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 28 uczniów w roku szkolnym 2012/2013. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia dotyczące organizacji i techniki pracy w logistyce, stanowiące podstawę w przygotowaniu zawodowym technika logistyka.

Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzupełnianie braków wiedzy, utrwalenie wiadomości i umiejętności, poszerzenie wiedzy przedmiotowej, rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności uczniów, odniesienie sukcesów edukacyjnych, doskonalenie umiejętności. Ponadto zajęcia kształtują umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, przyzwyczajają do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz poznanie pracy logistyka.

Forma prowadzonych zajęć poprzez platformę moodle była niezwykle atrakcyjna – co wynikało z opinii uczniów jak również rodziców. Uczniowie mieli większą swobodę i możliwości korzystania z zajęć w różnych godzinach dla nich odpowiednich. Dzięki możliwości prowadzenia zajęć na odległość uczniowie mieli możliwość pracy w domu w dogodnym dla nich czasie.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach uważa je za interesujące, wartościowe i ciekawe, budzące aktywność oraz zbieżne z oczekiwaniami. Wypowiedzi uczniów na temat zajęć wskazują, że są one dla nich bardzo wartościowe, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych, podnoszące poziom ich wiedzy, oraz dające możliwość przygotowywania się poprzez duże ilości ćwiczeń, rozwiązywanie testów oraz zadań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Moim zdaniem jako nauczyciela prowadzącego powyżej opisane zajęcia, są one dużym wsparciem dla uczniów przystępujących do zdawania egzaminu zawodowego. Według mnie uczniowie regularnie korzystający z ww. zajęć osiągają lepsze wyniki w nauce jak również podnoszą poziom zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Program zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych – zajęcia na odległość dla technika logistyka

 

Treści kształcenia:


Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wymagania egzaminacyjne w zawodzie technik logistyk.

1

3

Przykładowe zadania testowe na cześć I i II etapu pisemnego Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

15

4

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny

3

7

Wybór dostawcy, proces kwalifikacji dostawy

3

8

Dokumentacja magazynowa

3

9

Dokumentacja sprzedaży – faktura VAT

3

10

Wyznaczanie lokalizacji węzłów logistycznych

3

11

Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji - DRP

3

12

Planowanie potrzeb materiałowych

3

13

Struktura wyrobu gotowego

3

14

Obliczanie kosztów i czasu dostawy, wybór przewoźnika

3

15

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dotyczące opracowania projektu realizacji prac związanych z wykonaniem zadania logistycznego z zakresu gospodarki magazynem, zarządzania zapasami, zarządzania przepływem materiałów, zgodnie z dokumentacją na etap praktyczny Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

24

 
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ekonomii PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Podgórska   

Program zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i działalności gospodarczej „Uproszczona księgowość działalności gospodarczej” z wykorzystaniem programu księgowego INSERT do prowadzenia uproszczonej księgowości

  

Treści kształcenia:

Tematyka

Liczba godzin

Podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej i form opodatkowania: wybór odpowiedniej formy opodatkowania

1 godz.

Podatek od towarów i usług (VAT): charakterystyka podatku VAT, ewidencje i dokumentacja podatku VAT

2 godz.

Karta podatkowa: rozliczenie podatników płacących podatek w formie karty podatkowej

1 godz.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: rozliczenie podatników płacących podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

8 godz.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – ewidencja komputerowa, zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

10 godz.

Ewaluacja

1 godz.

Razem

23 godz.

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i działalności gospodarczej „Uproszczona księgowość działalności gospodarczej” z wykorzystaniem programu księgowego INSERT do prowadzenia uproszczonej księgowości

 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim brali udział w projekcie, w ramach którego uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i działalności gospodarczej „Uproszczona księgowość działalności gospodarczej” z wykorzystaniem programu księgowego INSERT do prowadzenia uproszczonej księgowości.

W zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i działalności gospodarczej uczestniczyli uczniowie klas III i IV technikum, kształcących się w zawodzie technik logistyk chcący poszerzyć zakres wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sposobem rozliczanie się w ramach tej działalności z urzędem skarbowym z tytułu podatków.

Celem realizacji tych zajęć było umożliwienie uczniom nabycie wiedzy dodatkowej mogącej przydać się im w przyszłości, po ukończeniu edukacji w szkole ponadgminazjalnej.

W zajęciach wzięło udział 43 chętnych uczniów z klasy IV – 15 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 28 uczniów w roku szkolnym 2012/2013. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu rozliczania się w ramach tej działalności z urzędem skarbowym z tytułu podatków. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu programu komputerowego wspomagającego prowadzenie rozliczeń. Zajęcia te kształtują umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, przyzwyczajają do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach uważa je za interesujące, wartościowe i ciekawe, budzące aktywność oraz zbieżne z oczekiwaniami. Wypowiedzi uczniów na temat zajęć wskazują, że są one dla nich bardzo wartościowe, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych, podnoszące poziom ich wiedzy oraz dające możliwość zdobycia nowych umiejętności, które można wykorzystać w przyszłości po skończeniu szkoły.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 10

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.