RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju ZS Nr 1
Sprawozdanie z dyżurów pedagoga PDF Drukuj
Wpisany przez J. Bujalski   

Dyżury pedagoga w ramach projektu „Wsparcie Wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” odbywały się zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 i Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.

         Spotkania odbywały się w środy od godz. 13 do 15 i czwartki od godz. 14 do 15, w okresie od 4.01.2012 roku do 16.05.2013 r.

         Rozmowami objęci byli uczniowie, rodzice i nauczyciele indywidualnie lub grupowo.

Ogółem odbyło się 159 rozmów dotyczących głównie:

- trudności w nauce,

- trudności wychowawczych,

- uzależnień,

- problemów życiowych, emocjonalnych i zdrowotnych,

- sytuacji kryzysowych,

- sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- zainteresowań i wyboru kierunku dalszej nauki.

 
Zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego PDF Drukuj
Wpisany przez U. Mielniczuk   

Program zajęć

 

                Utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności w danych obszarach tematycznych:

 • Człowiek – dane osobowe, wygląd zewnętrzny, wiek, ogólna charakterystyka, rodzina.
 • Dom – miejsce zamieszkania, opis mieszkania, umeblowanie.
 • Szkoła – nauczane przedmioty, oceny, opisywanie pomieszczeń w szkole.
 • Podróżowanie – środki transportu, formy spędzania wolnego czasu.
 • Środki masowego przekazu – Internet, telewizja, radio, prasa.
 • Kultura – zabytki, muzea.
 • Przyroda – klęski żywiołowe, ochrona środowiska.
 • Zwierzęta – opis, opieka.
Więcej…
 
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu komunikacji w języku ojczystym PDF Drukuj
Wpisany przez R. Romańczuk   

Program zajęć pozalekcyjnych z zakresu komunikacji w języku ojczystym w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”.

 

Cele programu:

I. Wyrabianie umiejętności przyswajania wiedzy i jej wykorzystania:

- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem tekstów publicystycznych ,

popularnonaukowych;

- interpretacja porównawcza dwóch dzieł literackich oraz dzieła literackiego

   i filmowego;

- doskonalenie umiejętności tworzenia przejrzystej i uporządkowanej  

   wypowiedzi pisemnej.

Więcej…
 
Zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego PDF Drukuj
Wpisany przez A.Bocian   

Zajęcia z języka rosyjskiego:

 • uczeń zna proste struktury leksykalno- gramatyczne, umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, leksykalnym
 • uczeń zna zasady konstruowania różnych form prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • uczeń wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu tekstu i rozumienia tekstu czytanego
 • uczeń wykazuje się umiejętnością tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej, reagowania językowego w zakresie mówienia oraz umiejętnością pisania prostej wypowiedzi
 
Zajęcia pozalekcyjne z doradctwa zawodowego PDF Drukuj
Wpisany przez A. Bocian   

Ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów:

 • uczeń wie, gdzie znaleźć informacje na temat prestiżowych zawodów, jak korzystać ze strony www. doradctwo2010.pl
 • uczeń zapoznał się z aktualną sytuacją na rynku pracy
 • uczeń zapoznał się ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych to jest, bezrobocie czy adaptacja do nowych warunków mobilności zawodowej
 • uczeń wyszukuje i sprawnie posługuje się stronami internetowymi dotyczącymi zawodów, rynku pracy
 • uczeń poznał i uświadomił sobie, jakie powinien posiadać cechy dobry pracownik wykonujący dany zawód
 • uczeń wie, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, to jest: CV, list motywacyjny
 • uczeń wie, gdzie szukać informacji na temat kierunków studiów
 • uczeń wie, gdzie szukać informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim, światowym na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
 • uczeń wie, do jakich specjalistów może się skierować w sprawach trudnych, dotyczących wyboru studiów, zawodu.
 
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki PDF Drukuj
Wpisany przez B. Niegowska   

Zajęcia dodatkowe z fizyki odbywały się zgodnie z planem i opracowanym programem. W procesie badania efektywności założonych celów w porównaniu z osiągniętymi wynikami przeprowadzono ewaluację następującymi metodami:

 • obecność uczniów na zajęciach
 • oceny śródroczne i roczne
 • indywidualne rozmowy z uczniami, ich rodzicami i wychowawcą klasy
 • samodzielne rozwiązywanie trudniejszych zadań fizycznych

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdziłam, że osiągnięte zostały następujące efekty:

 • systematyczna obecność uczniów na zajęciach wskazuje na pobudzenie aktywności poznawczej uczniów
 • uzyskane oceny śródroczne i roczne wskazują, że w klasie, w której realizowane były zajęcia nie było zagrożeń ocenami niedostatecznymi z fizyki
 • treści przekazywane były w sposób zrozumiały, gdyż zajęcia umożliwiły pokonanie trudności związanych z rozwiązywaniem zadań fizycznych, a przyjazna atmosfera sprzyjała przyswajaniu wiedzy
 • współpraca w grupie, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów nauczyły moich uczniów pokonywać , przezwyciężać różne trudności co przyniesie efekty w życiu dorosłym
 • indywidualna praca z niektórymi uczniami podniosła ich poczucie własnej wartości co poszerzy ich horyzonty w planowaniu kariery zawodowej
 • zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane na egzaminie maturalnym z fizyki
 • wykorzystanie obserwacji życia codziennego, czy obserwacji prostych doświadczeń przyczyniło się do lepszego zrozumienia procesów fizycznych

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 10

BIP Zespół Szkół Nr 1




Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 




Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.